fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Poelen

In bosomgeving zijn poelen vrij zeldzame habitats. Ze raken op natuurlijke wijze vrij snel opgevuld (door aanslibbing), onder meer door de afbraak van bladeren die er zich elke herfst ophopen.

Een netwerk van poelen onder zowat 130 kilometer hoogspanningslijnen is erg interessant en zal kikkers en libellen de kans geven de herstelde omgeving te koloniseren en aldus het geïsoleerd raken van populaties voorkomen. Opnieuw zullen de corridors van de hoogspanningslijnen dienen als welkome doorgangen voor de nieuwe ontwikkeling van biodiversiteit. De aanleg van een honderdtal poelen, verspreid over de betrokken 130 kilometer, zou een zeer dicht netwerk van deze bijzondere habitats moeten opleveren.

Telkens als de bodem zich ertoe leent (door de aanwezigheid van een ondoorlatende laag), en vooral in zones die een interessant potentieel hebben voor bepaalde zeldzame soorten (sommige libellen en andere amfibieën bijvoorbeeld, maar ook vogels die in vochtige omgeving gedijen), zullen poelen gegraven worden of afdammingen op drains worden aangelegd om zones met een minimale oppervlakte van 25 vierkante meter te laten overstromen. Die oppervlakte is nodig opdat de poelen niet te snel gevuld raken en duurzaam blijven.

De aanleg van poelen moet heel vroeg in de kalender van het project worden ingepland. De uitvoering ervan is immers onderhevig aan een soms moeizame procedure voor de vergunningsaanvraag.

Doestellingen

In deze actie voor de aanleg van habitats met hoge biologische waarde bestaat de LIFE-doelstelling erin honderd poelen te graven.